เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯตลอดจนเป็นสื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจทั่วไป โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บริษัทฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และลิขสิทธิ์ในบรรดาข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เสียง เนื้อหา มัลติมีเดีย และสื่อต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใช้นำข้อมูลในรูปแบบใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งห้าม ไม่ให้ตีพิมพ์ซ้ำ ให้อนุญาตใช้สิทธิช่วง ทำสำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ โอนสิทธิ ขาย หรือจัดจำหน่ายข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งในปัจจุบัน หรือส่วนที่จะได้รับการแก้ไขในอนาคต เว้นแต่ (1) จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ หรือ (2) เป็นการเรียกดูเว็บไซต์หรือตัดทอนข้อความในเว็บไซต์ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่สิ่งบันทึก หรือแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

 

เพื่อการให้บริการ และให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าบริษัทฯ ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ พนักงาน และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดแก่ท่านหรืออุปกรณ์ของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ (หากมี) รวมถึงไวรัสที่อาจมีขึ้นจากอีเมล์ที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ

แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาบนเว็บไซต์อยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯไม่มีหน้าที่ผูกพันต้องดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นเป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น โปรดใช้ดุลยพินิจของท่านในการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ส่งข้อมูลนั้นๆ มา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านมิให้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบ แต่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

การเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

สงวนสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย© 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด